اهداف و چشم انداز

نشریه علمی «میزان حقوق عامه» به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه قوه قضائیه و با همکاری دادستانی کل کشور در راستای اهتمام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به «حفظ و احیای حقوق عامه» مندرج در بند دوم اصل یکصد و پنجاه و ششم در پی آن است با ایجاد گفتمان علمی و نیز تأمین پشتوانه نظری و پژوهشی، به اصلاح و تکمیل نظام حقوقی حاکم بر «احیای حقوق عامه» از طریق:
•    تحلیل نقش رویه قضایی در حفظ و احیای حقوق عامه؛
•    تعیین الزامات تقنینی و اجرایی حفظ و احیای حقوق عامه؛
•    تبیین شاخص‌هایی برای تعیین مصادیق احیای حقوق عامه؛
•    انعکاس نظرات قضات و صاحب‌نظران مختلف و به‌ویژه دیدگاه‌های متولیان این حوزه؛
بپردازد تا ضمن تضمین بهتر حقوق اساسی مردم، دسترسی مدیران دستگاه قضایی، قضات، پژوهشگران، اساتید و دانشجویان به مطالعات انجام‌شده نیز تسهیل یابد. امید است که این نشریه، گام مؤثری با توسعه ادبیات حقوق عامه از یک‌سو و اجرای آن از طریق مراجع صالح از سوی دیگر، سهم مؤثری در توسعه و ارتقای گفتمان حقوق عامه و نیز حفظ و احیای آن ایفا نماید. در این راستا از تمامی پژوهشگران و صاحب‌نظران ارجمند دعوت به عمل می‌آید مقاله‌های ارزنده خود را که در ارتباط با بررسی و تحلیل مسائل حقوق عامه در حیطه‌های نظری و عملی، ازجمله مفهوم و مصادیق حقوق عامه و راهکارهای حفظ، تضمین و احقاق آن نگاشته شده‌اند، جهت بررسی و انتشار به این نشریه ارسال نمایند.