راهنمای نویسندگان

 شیوه‌نامۀ نگارش مقالات دو فصلنامه میزان حقوق عامه

 

این نشریه آمادگی دارد تا مقالات و نوشته‌های ارسالی صاحب‌نظران را در قالب پژوهشی دریافت و پس از طی فرآیند ارزیابی منتشر نماید:

 

راهنمای نگارش مقاله

مقاله باید دارای بخش‌های زیر باشد:

الف) چکیدۀ فارسی و انگلیسی؛ (150 تا 300 واژه)

ب) کلیدواژه‌های فارسی و معادل انگلیسی آن‌ها؛ (4 تا 7 واژه)

پ) مقدمه، پیکرۀ اصلی مقاله: شامل بندها و بخش‌های مربوطه و نتیجه؛

ت) فهرست تمام منابع مورد استفاده.

حجم مقاله کمتر از 8500 واژه باشد.

چکیده دربردارندۀ عنوان و موضوع مقاله، روش تحقیق و مهم‌ترین نتایج آن باشد.

روش تحقیق، شامل موضوع تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه‌ها یا سؤالات تحقیق و ادبیات موضوع به‌صورت مختصر ولی روشن و در حد امکان در مقدمه مقاله ارائه شود.

معادل اسامی، اصطلاحات و علائم اختصاری خارجی به زبان اصلی در پاورقی عیناً درج گردد.

عناوین (تیترها) با روش شماره‌گذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی مثل حروف از راست به چپ تنظیم شود:

مقدمه

1. حقوق و آزادی های فردی 

1-1. آزادی رفت و آمد و انتخاب محل اقامت  

1-1-1. محتوا و ابعاد 

1-1-2. محدودیت ها

1-2. حق کرامت انسانی  

2. آزادی های جمعی

2-1. آزادی تجمعات و تظاهرات

2-2. آزادی تشکل 

نتیجه‌

 

راهنمای تنظیم اندازه و قلم مقاله

موضوع

اندازه

نوع فونت

عنوان مقاله فارسی

14 توپر

IRMitra

اسامی نویسندگان فارسی

13 توپر

IRLotus

مشخصات نویسندگان فارسی

11 نازک

IRLotus

متن چکیده فارسی

13 نازک

IRLotus

تیترهای داخل متن

12 توپر

IRMitra

متن

13 نازک

IRLotus

پانویس فارسی

11 نازک

IRLotus

پانویس لاتین

9 نازک

Garamond

عناوین جداول، نمودارها و شکل‌ها

11 توپر

IRLotus

منابع فارسی

11 نازک

IRLotus

منابع لاتین

9 نازک

Garamond

چکیده انگلیسی

10 نازک

Garamond

 

راهنمای روش ارجاع دهی

 روش ارجاع به منابع به صورت درون‌متنی و به سبک APA به شرح آتی خواهد بود:

ارجاعات بلافاصله بعد از نقل مطلب به صورت (نام صاحب اثر، سال انتشار: شمارۀ صفحه) داخل پرانتز ذکر می‌گردد:

نمونه: (هاشمی، 1396: 251)

اگر نویسندگان دو نفر باشند، نام خانوادگی هر دو ذکر می‌شود:

نمونه: (هاشمی و جلالی، 1395: 225-204)

اما اگر تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد، تنها نام خانوادگی نویسندۀ اول ذکر شده و عبارت «و دیگران» در ادامه ذکر می‌شود:

نمونه: (هاشمی و دیگران، 1399: 23)

در صورتی که به مجلدات مختلف یک کتاب استناد شود، پس از تاریخ انتشار کتاب، شمارۀ جلد آن درج شود:

نمونه: (هاشمی، 1399/2: 142)

در صورتی که به چند عنوان کتاب از یک نویسنده که در یک سال منتشر شده است، استناد شود، پس از تاریخ انتشار کتاب، از حروف ابجد استفاده شود:

نمونه: (حسینی، 1399 [الف]: 142)

در ارجاع درون متنی در صورت تکرار منبع، به جای استفاده از Ibid، cit.op، همان یا پیشین، منبع عیناً ذکر شود.

علائم نگارشی مثل کاما (،) نقطه‌کاما (؛) دونقطه (:) نقطه (.) حتماً بعد از پرانتز گذارده شود.

 

راهنمای تنظیم فهرست منابع

فهرست منابع انتهای مقاله باید به ترتیب فارسی و غیرفارسی دسته‌بندی شده و بدون شماره‌گذاری با رعایت ترتیب حروف الفبایی و بر اساس نام خانوادگی نویسندۀ اول به صورت زیر آورده شود:

کتاب‌ها: نام خانوادگی، نام کوچک نویسنده (سال انتشار)، عنوان کتاب (توپر)، شمارۀ‏ جلد، شمارۀ چاپ (در صورت تجدید چاپ)، نام شهر محل انتشار: نام مؤسسۀ انتشار دهنده.

نمونه: هاشمی، سید محمد (1394)، حقو اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، چاپ بیست و ششم، تهران: نشر میزان.

مقاله‌ها: نام خانوادگی، نام کوچک نویسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، عنوان نشریه (توپر)، دوره یا سال نشریه، شمارۀ نشریه.

نمونه: رستمی، ولی (1395)، «تعدیل در قراردادهای اداری»، مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 45، شمارۀ 2.

پایان‌نامه یا رساله‌ها: نام خانوادگی، نام کوچک نویسنده (سال انتشار)، عنوان پایان‌نامه (توپر)، نوع پایان‌نامه یا رساله، نام شهر محل دانشگاه: نام دانشکده و دانشگاه.

نمونه: هداوند، مهدی (1396)، نظارت قضایی بر اعمال اداری از منظر حکمرانی خوب با ارجاع ویژه به نظام حقوقی ایران، پایان‌نامه برای دریافت درجۀ دکتری، تهران: دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

اسناد الکترونیک: نام خانوادگی نویسنده، نام، عنوان مقاله (توپر)، نام سایت، <آدرس سایت>، (تاریخ مراجعه به سایت).

Sample: Lang, Jon, The Protection of Commercial Trade Secrets, Jon Lang Mediation, available at: <http://www.jonlang.com/pdf/EIPR%20Vol%2025%20Issue%2010.pdf> (last visited on 10/10/ 2015).

 

راهنمای ارسال مقالات

مقالات ارسالی می‌بایست در قالب برنامه Word با فرمت DOC یا DOCX (فایل خام نگارش مقاله) باشد و از طریق ثبت نام در سایت (راهنمای ثبت نام) ارسال شوند.

همچنین ضروری است  که  فرم تعارض منافع نویسندگان و موافقت با کپی رایت  تحت عنوان فرم تالیف و افشای تعارض منافع شناخته می‌شود، در یک صفحۀ A4 چاپ و به امضای نویسندۀ مسئول رسیده و تصویر یا اسکن آن در سایت بارگزاری شود.

میزان تحصیلات، رتبه و پایۀ علمی، محل کار دانشگاهی، شمارۀ تلفن همراه، پست الکترونیک و نویسندۀ مسئول(Corresponding Author) (فارسی و انگلیسی) را در فایل مجزا در سامانه ارسال نموده و مطابق با آن اطلاعات سامانه تکمیل گردد.

ترجمۀ انگلیسی عنوان مقاله، چکیده و کلیدواژه‌‌ها همراه مقاله ارسال گردد.

مقالۀ ارسالی نباید در هیچ نشریۀ داخلی یا خارجی چاپ شده باشد و به طور هم‌زمان نباید به سایر نشریات فرستاده شده باشد.

مسئولیت صحت مطالب و منابع مندرج در مقاله به عهده نویسنده مسئول است.

تغییر در نویسندگان پس از ارسال مقاله به داوری، به هیچ وجه امکانپذیر نمی باشد.

نشریه در اصلاح، تلخیص و ویرایش مقاله آزاد است.

نظرات و ارزیابی داوران به معنای پذیرش نهایی مقاله نیست، بلکه پذیرش نهایی مقاله منوط به تأیید هیأت تحریریه مجله می‌باشد.

کلیۀ حقوق مادی برای مجلۀ حقوقی دادگستری محفوظ است و آن دسته از نویسندگان که درصدد انتشار مقالۀ منتشرۀ خود در این نشریه، در مجموعۀ مقالات یا بخشی از یک کتاب هستند، لازم است با ارائۀ درخواست کتبی، موافقت نشریه را اخذ نمایند.