اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

غلامعباس ترکی
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور

حقوق جزا و جرم‌شناسی

  • publicrights.jrigmail.com

سردبیر

سید محمدمهدی غمامی
دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

حقوق عمومی

اعضای هیات تحریریه

محمد بارانی
دانشیار، گروه جرم شناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

حقوق جزا و جرم‌شناسی

  • barani.afarid2gmail.com
سید محمدمهدی غمامی
دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

حقوق عمومی

  • ghamamyisu.ac.ir

دبیر اجرایی

مینا اکبری
پژوهشگر، پژوهشگاه قوه قضائیه، تهران، ایران

حقوق عمومی

  • minaakbariut.ac.ir